ساعت ٧:٥٦ ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٥ 

اصلا حیه کتاب اصول(2) به شرح زیر خدمت همکازان محترم ارائه می گردد

 

ردیف

صفحه

موارد اصلاح شده

1

8

سال 72 در مثال موسسه تجاری نصیریان به سال 1x تبدیل شود .

2

11

تاریخ ترازآزمایشی اصلاح شود 31/1/ x113 .

3

45

صورتحساب ارسالی بانک تاریخ 73 به x3 تبدیل شود .

4

52

برای یکسان سازی اصل واقعیت به اصل افشا حقایق تبدیل شود .

5

53

روش تجزیه نسبی در مورد 2 اشتباه چاپی نسبی به سنی تبدیل شود .

6

54

دو خط بالای روش موردی به تزتیب نوشته شود بر اساس تجزیه سنی حسابهای دریافتنی کمتر ازروشهای دیگر استفاده قرار می گیرداما از دقت بیشتری برخوردار است .

7

55

مثال موسسه آپادانا (با توجه به تجارب چندین ساله )حذف شود .

8

56

در صورت سودوزیان هزینه م .م جزء هزینه های توزیع وفروش نوشته شود .

9

60

مثال این صفحه در اول سال4x 13 به3x تبدیل و چنانچه ذخیره لازم در پایان سال4x13 به 3x13 تبدیل شود .

10

110

سال 77 به سال 7x تغییر کند (شرح روزنامه الف ) .

11

111

سال 78 به سال 8x تغییر کند (شرح روزنامه الف ) .

12

122

شرح سند حسابداری 9x تبدیل شود .

13

128

4x پرداخت ذخیره به 9x تبدیل شود .

14

134

شرح روزنامه 29/12/5x پرداخت سودشش ماهه اول سال 6x به 5x تبدیل شود .

15

137

پاراگراف دوم کلا حذف شود یا به عنوان توضیح تکمیلی به صفحه 127 منتقل شود.

16

141

مسئله 7/6 قسمت ج انتقال اوراق قرضه به بدهی جاری .

17

150

شرح ثبت بهای فروش 40 صندوق پسته به 38 صندوق تغییر کند .

18

151

Tکالای امانی فروش 40 صندوق به 38 صندوق ، T  حق العمل کار فروش 40 به 38

19

191

3 شعب خارجی خط دوم مشابه دوایری است به مشابه شعبی است تبدیل شود .

20

209

در خط اول تعریف صورت سودوزیان حرف (و) اضافه است ،حذف شود .

21

211

از تاریخ 1/1/80 به بعد لازم الاجرا است صحیح لست .

22

212

در ترازنامه دارایی های مشهود ثابت به دارایی های ثابت مشهود تبدیل شود .

23

213

در تراز نامه دارایی های مشهود ثابت به دارایی های ثابت مشهود تبدیل شود .

24

216

فروشگاه شیراز فروردین 1x13 تغییر کند ودر تراز آزمایشی وام بلند مدت به سر رسید 5x13