همایش بررسی تغییرات کتاب حسابداری شرکتها در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۹ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ در هنرستان مقدم واقع در خیابان جمهوری بین خیابان حافظ و سی تیر برگزار خواهد شد