همایش زبان تخصصی در تاریخ 1390/01/24در


همایش زبان تخصصی در تاریخ 1390/01/24درهنرستان حجاب واقع در میدان گلها خیابان جهان آرا نبش بابک آموزش و پرورش منطقه 6 در ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه برگزار می شود


شرکت  برای تمام همکاران محترم رشته حسابداری آزاد بوده و باعث دلگرمی  گروه حسابداری سازمان آموزش و پرورش می باشد