با توجه به هماهنگی به عمل آمده بین گروه های آموزشی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران (گروه حسابداری )و روابط عمومی سازمان بورس جهت آشنایی و اطلاعات بیشتر و به روز همکاران در مبحث بورس

همکاران محترم حسابداری در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۲۸ می توانند  از سازمان بورس اوراق بهادار  بازیدو در جلسه توضیحی اساتید محترم سازمان بورس شرکت نمایند  ساعت بازدید و نحوه ایاب و ذهاب همکاران متعاقبلا در همین سایت اعلام خواهد شد